> Kulaté razítko, úřední razítka, razítko se státním znakem

Pravidla pro používání razítek se státním znakem

Používání státního znaku je upraveno zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Konkrétně § 5 uvedeného zákona stanoví, že "malý státní znak užívají oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až t) (pod písmenem r jsou uvedeny školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle školského zákona) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona, může být též vyobrazen na mincích České republiky". Dále je v § 6 upraven vzhled razítek, na nichž je zobrazen státní znak: "Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen úřední razítko). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný."

Tím, že právnická osoba užije malý státní znak v rozporu s ustanovením § 5 zákona č. 352/2001 Sb., se dopustí správního deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 15 tis. Kč. Správní delikty projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájí řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

Razítka SEDIN.CZ - Kulaté úřední razítko znalce - vzorové otisky

Online objednávka kulatých razítek................. Kulatá razítka s ornamenty

© TIBOR SEDIN 2023

New-Printer-fiada-hlaviãka-sedin-new

kulaté razítko otisk
Tlacitkoornamentykul3
Tlacitkoornamentykul4

Razítka SEDIN.CZ | Tibor Sedin | Vršovická 37, 101 00 Praha 10 - Vršovice | tel.: 273 160 675, 775 711 020 | Napište nám

Kulaté úrední razítko, vzor otisku kulatého razítka